โครงการสนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

           การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม และประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

           ด้วยเหตุนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ร่วมมือกับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่นในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่

“เรียนวิทย์ผ่านเว็บกับครูกอบวิทย์ ใช้ Social Media โดนใจเด็ก”

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ผลงานครูไทยสู่สายตานานาชาติ

            วันนี้พามารู้จักคุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรง จากโรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เจ้าของผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มากมาย เจ้าของดีกรีการศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยได้รับทุนโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น สาขาอนุรักษ์ธรรมชาติ ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Training of the trainers โครงการพัฒนาครูในการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ณ Asian University ทุนฝึกอบรมหลักสูตร ICT Innovation Training Programmer for Thai Teachers ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

           จากการเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมในโรงเรียน เป็นศิษย์โปรดของคุณครูผู้สอนหลายวิชาที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้ฝึกฝนประสบการณ์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สู่เส้นทางความเป็นครูที่ตั้งใจพัฒนาตนเองและฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนกลายมาเป็นครูมืออาชีพในวันนี้

เปิดประตูห้องแลป เปิดใจนักวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน ในโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย”

          เริ่มต้นเปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับ “มหาวิทยาลัยเด็ก” แห่งแรกในประเทศไทย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

         นอกจากพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมวิชาการคู่ขนาน อาทิ การบรรยายและสาธิตกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ โดย Dr. Rudolf Herbers วิทยากรซึ่งบินตรงจากทอยโทแลป มหาวิทยาลัยบีเลเฟล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมการทดลองต่าง ๆ เป็นต้น

สสวท. จับมือ สคบศ. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิทย์-คณิต

            นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับนางสาวนฤมล ไทยวิรัช (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในสถานศึกษาทุกสังกัด พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 1-4) และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับเครือข่ายหน่วยงาน ณ ห้องดอกบัว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ. นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2013

            มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะดำเนินการจัดค่าย POSN Science Camp 2013 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปร่วมโครงการ Asian Science Camp 2013 ในเดือนสิงหาคม 2556 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.posn.or.th/