ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
- รางวัลผู้ผลิตผลวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2549 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์
ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์” จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัลบุคคลผู้มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2550 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์ (พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานด้านการสอนวิทยาศาสตร์, การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย, การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550

เจษฎา เนตรสว่างวิชา

นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
- รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
- รางวัลผลงานวิจัยในชั้นเรียนยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)
- รางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น
- รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
- โล่รางวัลและเข็ม และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานงานวิจัย
ในชั้นเรียนในการประชุมระดับชาติ The Second Thailand-Malaysia joint educational research Conference 2009 ในหัวข้อ "Research-Driven Education Reform : Innovation for Quality Improvement" สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ Educational Planning and Research Division(EPRD) กระทรวงศึกษาแห่งพันธรัฐมาเลเซีย (ระดับประเทศ)
- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับ 6-8 จ.สุพรรณบุรี รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าฯจ.สุพรรณบุรี

ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ

สสวท. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปีการศึกษา 2556

ดูรายละเอียด

สรุปผลการประชุมปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู