ปรียาภรณ์ ทะพิงค์แก

นางสาวปรียาภรณ์ ทะพิงค์แก ข้าราชการครู สควค. โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จ.เชียงใหม่
- รางวัลโล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม ““สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย”ตามโครงการ “Innovative Teachers Leadership Awards 2010” ณ ประเทศสิงคโปร์

 

ชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ

นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ ข้าราชการครู สควค. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
- รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ช่วงชั้นที่ 3-4 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
- รางวัลครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
- รางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการจัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2552
- รางวัลครูเกียรติยศ สาขาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
- รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้าน
การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2552 จ.อุทัยธานี (ระดับประเทศ)

ไพศาล วงศ์กระโซ่

นายไพศาล วงศ์กระโซ่ ข้าราชการครู สควค. โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จ.มุกดาหาร
- รางวัลโล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม “หุ่นยนต์ทำมือ (Handmade Robots by Using CAD)” ณ ประเทศสิงคโปร์

เสาวรักษ์ บุญรักษ์

นางสาวเสาวรักษ์ บุญรักษ์ ข้าราชการครู สควค. โรงเรียนบ้านวังยวน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม “Intranet Web Site เพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล”ตามโครงการ “Innovative Teachers Leadership Awards 2007” ณ ประเทศเวียตนาม

วิโรจ หลักมั่น

นายวิโรจ หลักมั่น ข้าราชการครู สควค. โรงเรียนวังทองวิทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
- โล่เกียรติคุณ รางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ จากผลงาน “เครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ ถ่ายภาพมุมสูง” ตามโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมประจำปี 2550 จากสำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา