กำหนดการปฐมนิเทศผู้รับทุน สควค.ปี57

1. การปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ประเภท Premium)ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลุบรี

2. การปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ สควค. สำหรับข้าราชการครู ( ประเภท In Service)ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา โฮเต็ล สุชุมวิท กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครู สควค.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
----------------------------

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ สควค. โดยการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน ๕๕๔ ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ได้พัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
สสวท. ขอแจ้งรายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ดูรายละเอียได้ที่นี่

ประชุมเตรียมการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนโครงการ สควค.ระยะที่ ๓

          สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนโครงการ สควค.ระยะที่ ๓ ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ


รูปกิจกรรม

ประชุมศูนย์มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูโครงการ สควค.


          สสวท. จัดประชุมศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการฯ สควค. เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการครูโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม ๓ กรุงเทพฯ 

รูปกิจกรรม

ปิยะมาศ บุญประกอบ

นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ ครู สควค. (ซ้าย) ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556 โดยในปีนี้มีนักศึกษาและครูผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 3 คน ซึ่งได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่เซิร์นแล้วดังนี้
         1. นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ ครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัดบวรนิเวศน์ ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556 ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2556 
          2. นางสาวภัทราวรรณ พาสุวรรณ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และนายสาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2556
http://thaicern.slri.or.th/