การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2558

 การประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุน สควค. ขอให้นิสิต นักศึกษา ตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยที่ตนสมัคร  สำหรับผู้ไม่ปรากฎชื่อในประกาศของมหาวิทยาลัย  ขอให้รอประกาศเพิ่มเติมจาก สสวท. ทางเว็บไซต์ psmt.ipst.ac.th ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล และรายชื่อที่ถูกต้อง  โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘"

จึงประกาศมาเพื่อทราบ