รายงานผลการศึกษา

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้สนับสนุนทุนการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ให้กับท่านเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อติดตามผลการศึกษา สสวท. จึงขอให้ผู้รับทุนรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (เอกสารหมายเลข ๔) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://psmt.ipst.ac.th/index.php/features/form พร้อมแนบหนังสือรายงานผลการศึกษาของข้าราชการครู (ล่าสุด) ที่ท่านได้รายงานให้กับสำนักงาน เขตการศึกษาต้นสังกัดของท่านทราบ ไปยัง สสวท. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘