ปรียาภรณ์ ทะพิงค์แก

นางสาวปรียาภรณ์ ทะพิงค์แก ข้าราชการครู สควค. โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จ.เชียงใหม่
- รางวัลโล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม ““สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย”ตามโครงการ “Innovative Teachers Leadership Awards 2010” ณ ประเทศสิงคโปร์