ชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ

นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ ข้าราชการครู สควค. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
- รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ช่วงชั้นที่ 3-4 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
- รางวัลครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
- รางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการจัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2552
- รางวัลครูเกียรติยศ สาขาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
- รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้าน
การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2552 จ.อุทัยธานี (ระดับประเทศ)