เสาวรักษ์ บุญรักษ์

นางสาวเสาวรักษ์ บุญรักษ์ ข้าราชการครู สควค. โรงเรียนบ้านวังยวน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม “Intranet Web Site เพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล”ตามโครงการ “Innovative Teachers Leadership Awards 2007” ณ ประเทศเวียตนาม