ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
- รางวัลผู้ผลิตผลวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2549 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์
ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์” จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัลบุคคลผู้มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2550 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์ (พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานด้านการสอนวิทยาศาสตร์, การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย, การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550