เจษฎา เนตรสว่างวิชา

นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
- รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
- รางวัลผลงานวิจัยในชั้นเรียนยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)
- รางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น
- รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
- โล่รางวัลและเข็ม และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานงานวิจัย
ในชั้นเรียนในการประชุมระดับชาติ The Second Thailand-Malaysia joint educational research Conference 2009 ในหัวข้อ "Research-Driven Education Reform : Innovation for Quality Improvement" สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ Educational Planning and Research Division(EPRD) กระทรวงศึกษาแห่งพันธรัฐมาเลเซีย (ระดับประเทศ)
- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับ 6-8 จ.สุพรรณบุรี รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าฯจ.สุพรรณบุรี