ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการ สควค. ทุน Premium รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)

การแจ้งความจำนงรับทุน สควค. (Premium ปีการศึกษา58)สำหรับผู้สอบข้อเขียนผ่าน

การแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับผู้ผ่านข้อเขียน
   ด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับอุดมศึกษาในประเทศ  มีมติให้ขยายเวลาการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test  หรือ IELTS  สำหรับผู้ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์รับทุน สควค. ผู้ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์  รวมถึงผู้ขาดสอบสัมภาษณ์  จำนวน ๒๓๙ คน  จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  หากภายในวันดังกล่าวมีคะแนน TOEFL Internet based test ไม่น้อยกว่า ๔๕ หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า ๕.๐ และมีผลการสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์  จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน สควค.  โดยมีรายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบ

 ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุน สควค.ประเภท Super Premium ประจำปีการศึกษา 2558