รายงานนักเรียนทุน สควค.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

สาขาวิชาที่สอน จำนวนนักศึกษา (คน)
ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก ป.ตรี
ฟิสิกส์ 812 112 15 1
คณิตศาสตร์ 716 176 5 -
เคมี 715 185 21 1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 656 111 2 1
ชีวเคมี - 1 1 -
จุลชีววิทยา 6 4 1 -
ชีววิทยา 480 154 14 -
ชีววิทยาประยุกต์ 47 11 - -
ฟิสิกส์-วิทยาการคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ - 1 - -
ฟิสิกส์ประยุกต์ 2 - - -
เสียชีวิต 2 - - -
การสอนวิทยาศาสตร์ 1 43 - -
การมัธยมศึกษา (กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์) 1 1 - -
หลักสูตรและคณิตศาสตร์ 1 - - -
คณิตศาสตร์ประยุกต์ - 1 1 -
การสอนเคมี 1 6 - -
การสอนคณิตศาสตร์ 1 44 - -
หลักสูตรและการสอน 1 - 9 -
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 - -
วิทยาศาสตร์ศึกษาเคมี 1 2 - -
สถิติ 1 - - -
การจัดการสารสนเทศ 1 - - -
คอมพิวเตอร์ 115 27 - -
วิทยาศาสตร์ - 1 - -
คณิตศาสตรศึกษา - 16 - -
วิทยาศาสตร์ศึกษา - 15 15 -
ฟิสิกส์ศึกษา - 42 - -
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) - 5 - -
เคมีศึกษา - 64 - -
วิทยาศาสตรศึกษา - 3 8 -
การศึกษา 1 2 - -
วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์ - 4 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) 1 3 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) - 5 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์ - 2 - -
ชีววิทยาศึกษา - 51 - -
คอมพิวเตอร์ศึกษา - 19 2 -
วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ - 2 - -
- - - - -
คอมพิวเตอร์ศึกษา - 7 - -
การสอนวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) - - - -
เคมีสำหรับครู - 13 - -
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา - 9 - -
computer - - - -
physice - - - -
การสอนวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ - 2 - -
กศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ - 1 - -
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ - 1 - -
กศ.ม. การสอนวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ - 11 - -
การสอนวิทยาศาสตร์ - 12 - -
การสอนชีววิทยา - 13 - -
วิทยาศาสตรศึกษา - 6 1 -
คณิตศาสตร์ศึกษา - 26 - -
Mathematics Education - 1 - -
การสอนฟิสิกส์ 1 13 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนคณิตศาสตร์ - 2 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 7 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน ก แบบ ก 2 - 1 - -
เอกการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 2 - -
ไม่ระบุ - 4 - -
ชีววิทยาสำหรับครู - 14 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 2 - -
chemistry education - - - -
การสอนวิทยาศาสตร์ เคมี - - - -
การสอนวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) - - - -
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 1 - -
วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) - 2 - -
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ - 1 - -
การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ - - - -
การสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เเละคอมพิวเตอร์ - - - -
การสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ - - - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 1 - -
เคมีศึกษา - 1 - -
วิทยาศาสตร์เคมี - 1 - -
วิชาชีพครู 1 - - -
ชีววิทยา (ทั่วไป) - - - -
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา - 1 - -
ชีววิทยาศึกาษา - - - -
วิทยาศาตร์ศึกษา - 2 - -
การสอนวิทยาศาสตร์(เคมี) - - - -
science education (chemistry) - - - -
Chemical studies - - - -
การสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) - - - -
ิวิทยาศาสตรศึกษา - - - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา - - - -
การสอนชีววิทยา - - - -
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา - - 1 -
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา - - 1 -
หลักสูตรและการเรียนการสอน - - 4 -
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา - - 1 -
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา - - 3 -
วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา - - 1 -
วิจัยและประเมินผลการศึกษา - - 2 -
นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ - - 4 -
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร - - 1 -
รวม 3566 1271 113 3