รายงานนักเรียนทุน สควค.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

สาขาวิชาที่สอน จำนวนนักศึกษา (คน)
ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก ป.ตรี
ฟิสิกส์ 703 96 4 1
คณิตศาสตร์ 634 158 5 -
เคมี 591 145 6 -
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 595 104 1 1
ชีวเคมี - 2 - -
จุลชีววิทยา 5 4 - -
ชีววิทยา 399 120 2 -
ชีววิทยาประยุกต์ 47 11 - -
ฟิสิกส์-วิทยาการคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ - 1 - -
ฟิสิกส์ประยุกต์ 2 - 1 -
เสียชีวิต 2 - - -
การสอนวิทยาศาสตร์ 1 80 - -
การมัธยมศึกษา (กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์) 1 1 - -
หลักสูตรและคณิตศาสตร์ 1 - - -
คณิตศาสตร์ประยุกต์ - 2 1 -
การสอนเคมี 1 2 - -
การสอนคณิตศาสตร์ 1 67 - -
หลักสูตรและการสอน 1 5 10 -
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 - -
วิทยาศาสตร์ศึกษาเคมี 1 1 - -
สถิติ 1 - - -
การจัดการสารสนเทศ 1 - - -
คอมพิวเตอร์ 94 14 - -
วิทยาศาสตร์ - - - -
คณิตศาสตรศึกษา - 43 - -
วิทยาศาสตร์ศึกษา - 297 46 -
ฟิสิกส์ศึกษา - 42 - -
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) - 3 - -
เคมีศึกษา - 76 - -
วิทยาศาสตรศึกษา - 38 28 -
การศึกษา - 1 - -
วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์ - - - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) - 45 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์ - 9 - -
ชีววิทยาศึกษา - 56 - -
คอมพิวเตอร์ศึกษา - 69 2 -
วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ - 1 - -
- - - - -
คอมพิวเตอร์ศึกษา - 3 - -
การสอนวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) - - - -
เคมีสำหรับครู - 13 - -
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา - 9 - -
computer - - - -
physice - - - -
การสอนวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ - 2 - -
กศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ - 1 - -
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ - 1 - -
กศ.ม. การสอนวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ - 4 - -
การสอนวิทยาศาสตร์ - 7 - -
การสอนชีววิทยา - 13 - -
การศึกษาคณิตศาสตร์ - 5 - -
คณิตศาสตร์ศึกษา - 48 - -
Mathematics Education - 1 - -
การสอนฟิสิกส์ - 13 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนคณิตศาสตร์ - 2 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 6 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน ก แบบ ก 2 - 1 - -
เอกการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - -
ไม่ระบุ - 3 - -
ชีววิทยาสำหรับครู - 17 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 2 - -
chemistry education - - - -
การสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี) - 7 - -
การสอนวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) - 3 - -
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม - - - -
วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) - - - -
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ - - - -
การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ - - - -
การสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เเละคอมพิวเตอร์ - - - -
การสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ - - - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 22 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - -
เคมีศึกษา - - - -
วิทยาศาสตร์เคมี - - - -
วิชาชีพครู - - - -
ชีววิทยา (ทั่วไป) - - - -
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา - 1 - -
ชีววิทยาศึกาษา - - - -
ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ - 1 - -
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ - 1 - -
science education (chemistry) - - - -
Chemical studies - - - -
การสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) - - - -
พฤกษศาสตร์ - 1 - -
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา - - 23 -
การสอนชีววิทยา - - - -
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา - - 1 -
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา - - 1 -
หลักสูตรและการเรียนการสอน - - 4 -
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา - - 1 -
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา - 1 3 -
วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา - - 1 -
วิจัยและประเมินผลการศึกษา - - 2 -
นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ - - 3 -
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร - - 1 -
ฟิสิกส์ (กศ.ม.) - 1 - -
เคมี (กศ.ม.) - 5 - -
ชีววิทยา (กศ.ม.) - 6 - -
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ - 8 - -
คณิตศาสตร์และสถิติ - 2 - -
คณิตศาสตร์ (กศ.ม.) - 1 - -
พันธุศาสตร์ - 1 - -
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ - 22 - -
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ - 1 - -
เคมีวิเคราะห์ - 1 - -
หลักสูตรและการนิเทศ - 1 - -
รวม 3083 1731 146 2